เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS422110
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียน การทำวิจัย และประกอบอาชีพด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Skills development of English listening, speaking, reading and writing for study, research and occupation in Sociology and Anthropology