เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS422106
version : 1
ชื่อวิชา : ชาติพันธุ์วิทยา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดของชาติพันธุ์วิทยา ทฤษฎีของความเป็นชาติพันธุ์ ระเบียบวิธีวิจัยกลุ่มชาติพันธุ์ ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ปัญหาและแนวโน้มของการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts of ethnology theories of ethnicity, research methodology of ethnic groups, social relationships among ethnic groups, problems and trends of ethnic groups development in Thailand