เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS422105
version : 1
ชื่อวิชา : แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยา ทฤษฎีมานุษยวิทยาในปัจจุบัน ทฤษฎีมานุษยวิทยากับปรากฏการณ์ทางสังคม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Histories and development of anthropological thoughts, theories, and methods in anthropology, current anthropological theories, anthropological theories and social phenomena