เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS422104
version : 1
ชื่อวิชา : ประชากรและสังคม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและทฤษฎีการเติบโตของประชากร ทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลงประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจ ตัวกำหนดการเติบโตของประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับมิติอื่นๆ ได้แก่ เขตที่อยู่อาศัย ฐานะทางเศรษฐกิจ และเพศสภาพ ประเด็นด้านการเจริญพันธุ์และการสมรส การเจ็บป่วยและการตาย การเคลื่อนย้ายและการย้ายถิ่น
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts and theories of population growth, theories of population change and economic development, determinants of population growth, population relation of to resident areas, economic status and gender,fertility and marriage, morbidity and mortality, and mobility and migration