เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS422103
version : 1
ชื่อวิชา : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและความคิดทางสังคมวิทยา ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ทฤษฎีความขัดแย้ง ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ แนวคิดหลังทันสมัยนิยม และทฤษฎีเชิงวิพากษ์ ประเด็นถกเถียงใหม่ๆเกี่ยวกับทฤษฎี และแนวโน้มของทฤษฎีสังคมวิทยา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Sociological concepts and thoughts, structural function, conflict, symbolic interaction, postmodernism, critical social theories and critical theories, recent debates in sociological theories and trends