เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS421102
version : 1
ชื่อวิชา : มานุษยวิทยาวัฒนธรรมขั้นแนะนำ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย ขอบเขตของมานุษยวิทยา ระเบียบวิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยา วิวัฒนาการของมนุษย์และเชื้อชาติ ทฤษฎีที่สำคัญทางมานุษยวิทยา สภาพแวดล้อมกับการปรับตัวของมนุษย์ในสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลายและขอบข่ายการศึกษาที่ เกี่ยวข้อง เช่น ระบบเศรษฐกิจ ครอบครัว เครือญาติ การเมือง การปกครองและระบบศาสนาภายใต้กระแส โลกาภิวัตน์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meaning and scope of anthropology, methodology in anthropology, evaluation of human and race, major anthropological theories, environment and human adaptation in diversified cultural societies, andrelated studies in economic, politic family and kinship, and religious system under globalization