เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS421101
version : 1
ชื่อวิชา : สังคมวิทยาขั้นแนะนำ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย พัฒนาการของศาสตร์สังคมวิทยา วิธีการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมมนุษย์และ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สังคมมนุษย์และการจัดระเบียบทางสังคม กลุ่มทางสังคม สถาบันทางสังคมการเสียระเบียบทางสังคมและปัญหาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ความไม่เสมอภาคทางสังคม พฤติกรรมร่วมและขบวนการทางสังคม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meaning and development of sociology as a science, methods of social phenonena investigation, man and environment, culture, human society and social organization, social group, social institution, devianceand social problems, social and cultural change, social inequality, collective behavior and social movement