เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS402401
version : 1
ชื่อวิชา : ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางสังคมศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมายและความสำคัญของการวิจัย ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานทางสังคมศาสตร์ของการแสวงหาความรู้โดยการวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การตั้งคำถามการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเก็บข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล การสรุปผลการวิจัย และการนำเสนอผลการวิจัย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meaning and significance of research, philosophy and basic concepts in social sciences in seeking knowledge through research, human research ethics, formulation of research questions,literature reviews, data collections, data validations, findings discussion, research conclusion, and research dissemination