เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS402302
version : 1
ชื่อวิชา : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกของประชาชน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts and meanings of natural resources and environment, problems and ways of developing natural resources and the environment of Thailand from the past to the present,methods of developing natural resources and the environment, and public awareness of the issues