เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS402301
version : 1
ชื่อวิชา : การจัดระเบียบทางสังคม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย แนวคิด วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงขององค์การ แนวคิดองค์การ หลักการพื้นฐานการจัดการองค์การภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร การประยุกต์ใช้แนวคิดองค์การกับการแก้ปัญหาการจัดการในโลกสมัยใหม่ กรณีศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meaning, concepts, evolutions and changes of organization, concepts of organization, basic principles of public, private, nonprofit organizations, application of organization concepts to solve the problem of management in modern world, case studies