เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS402202
version : 1
ชื่อวิชา : ประเด็นปัจจุบันทางสังคมศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ประเด็นปัจจุบันในสังคมศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แรงงานข้ามชาติ เพศภาวะและเพศวิถี วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ สิ่งแวดล้อม และสื่อ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Current issues of Social Science in economic, social and political aspects, international relations, transnational labor, gender and sexuality, culture and ethnics, environment and media