เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS402101
version : 1
ชื่อวิชา : สังคมศาสตร์ขั้นแนะนำ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ปรัชญาว่าด้วยความรู้และการแสวงหาความรู้ แนวคิดและความคิดทางสังคมศาสตร์ กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางด้านสังคมศาสตร์ การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีสังคมศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม และกรณีศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Philosophy of knowledge and knowledge-acquistion, concepts and thoughts in social sciences, basic concepts and theories in social sciences application of social sciences concepts and theories to social phenomena explorations, and case studies