เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS401801
version : 1
ชื่อวิชา : การพัฒนาในระยะเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจสังคม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศกำลังพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน์ กระบวนการความเป็นท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรม การเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ สังคม ของชนบทไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Socio-economic transition of the developing countries under the globalization, Localism in the globalization. Agrarian transformation and socio-economic transition in rural of Thailand