เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS401501
version : 1
ชื่อวิชา : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความเป็นมาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือนและชุมชน การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐและภาคเศรษฐกิจทั้งในระดับสังคมจุลภาคและมหภาค
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : History and philosophy of sufficiency economy, concepts and strategies of development related to sufficiency economy, sufficiency economy development at the household and community levels, theapplication of sufficiency economy by governmental organizations and economic sectors at both micro and macro levels