เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS401201
version : 1
ชื่อวิชา : โลกาภิวัตน์กับสังคมโลก
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รูปแบบของโลกาภิวัตน์ในสังคมสมัยใหม่ การพัฒนาสื่อและการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในภาวะโลกาภิวัตน์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concept of globalization in economic, social and cultural aspects, forms of globalization in modern society, media development and communication in globalized world, impact of socio-cultural change in globalization