เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS323796
version : 1
ชื่อวิชา : การฝึกงาน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การฝึกปฎิบัติงานในหน่วยงานตามความเห็นชอบของหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง เขียนรายงานการฝึกงานเพื่อประกอบการประเมินผล
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Practical experience in an approved workplace for a minimum of 160 hours; written report required for evaluation