เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS323601
version : 1
ชื่อวิชา : การแปลภาษาญี่ปุ่น 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทฤษฎีการแปล ลักษณะและปัญหาของการแปล ความหมายของคำ และโครงสร้างทางภาษา โดยเน้นการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย เช่น การแปลสำนวน คำพังเพย สุภาษิต นิทานสำหรับเด็ก ข่าว สารคดี เอกสารทางธุรกิจ และจดหมาย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Theories of translation, characteristics and problems in translation, meaning of words and language structures. Translation of expression, saying and proverbs, fairy tales,newspaper and magazine articles, business documents and correspondence with the emphasis on Thai to Japanese translation