เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS323215
version : 1
ชื่อวิชา : การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : กลวิธีการอ่านและเขียน การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลต่างๆน้ำเสียง ทัศนคติการจูงใจ และวัตถุประสงค์ของผู้เขียน และการเขียนความเรียงเชิงวิเคราะห์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Reading and writing strategies, analysis of information source reliability, expressing tones, attitudes, persuasion and writer’s purposes and writing critical essays