เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS323214
version : 1
ชื่อวิชา : คันจิสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : โครงสร้างของตัวอักษรคันจิ ประเภทของตัวอักษรคันจิ และตัวอักษรคันจิที่ใช้ประจำซึ่งกำหนดโดยกระทรวงศึกษาประเทศญี่ปุ่นจำนวน 800 ตัว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Kanji radicals, types of Kanji and 800 daily use characters of Kanji announced officially by the Japanese Ministry of Education