เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS323213
version : 1
ชื่อวิชา : การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น 3
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : กลวิธีการอ่านและการเขียน การหาเหตุและผล การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ข้อสมมุติฐาน และการเขียนเรียงความจากเรื่องขนาดยาว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Reading and writing strategies, describing causes and effects, discrimination of facts and opinions, assumptions and generalizations, and writing an essay from long reading passages