เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS323204
version : 1
ชื่อวิชา : การสนทนาและการอภิปรายภาษาญี่ปุ่น
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การสนทนาและการอภิปรายอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การพูดในพิธีการต่างๆ เทคนิคการอภิปราย การอภิปรายกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์ และการให้สัมภาษณ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Formal and informal conversations and discussion, speech delivery, discussion techniques, group discussion, interview techniques as both interviewer and interviewee