เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS323203
version : 1
ชื่อวิชา : การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 3
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันและประเด็นปัญหาสังคม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Conversations on current events and social problems