เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS323106
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาญี่ปุ่น 6
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เรียนโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้นในบทความ และฝึกการอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบทความต่างๆ เรียนรู้อักษรคันจิเพิ่มขึ้นอีก 500 ตัว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development of Japanese listening, speaking, reading and writing skills, study of the complex grammatical structures in the Japanese articles and focusing on discussion about the articles, learning additional 500 characters of Kanji