เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS323105
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาญี่ปุ่น 5
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับสูง เพื่อการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ และเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันโดยใช้สำนวนที่เป็นทางการและซับซ้อนขึ้น และเรียนตัวอักษรคันจิเพิ่มอีก 300 ตัว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development of Japanese listening, speaking, reading and writing skills at the advanced level for communication in everyday life andexchanging opinions about current events by using formal and complex expression, learning additional 300 characters of Kanji