เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS322401
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาญี่ปุ่นกับสังคมและวัฒนธรรม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับสังคมและวัฒนธรรม การใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Analysis of the relationships between the Japanese society and culture, the use of Japanese in formal and non formal situations