เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS322302
version : 1
ชื่อวิชา : การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น ชนิด และหน้าที่ของคำ ลำดับคำ วลี อนุประโยคและประโยค
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Analysis of Japanese structure; types and function of words, words order, phrases, clauses and sentences