เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS322212
version : 1
ชื่อวิชา : การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : กลวิธีการอ่านและเขียน การตั้งวัตถุประสงค์ในการอ่าน การตั้งคำถามเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ติดตามเนื้อเรื่อง การจับประเด็นสำคัญ การเรียงลำดับความคิด และการสรุปความจากการอ่านความเรียงขนาดสั้น
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Reading and writing strategies, establishing the reasons for reading a passage, asking questions to motivate the reader to continue with the passage, determining topics and main ideas, summarizing short passages