เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS322211
version : 1
ชื่อวิชา : การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : กลวิธีการอ่านและเขียน ประโยคความเดียว ประโยคความรวมและประโยคความซ้อน ความสัมพันธ์ของกลุ่มประโยค การจับประเด็นสำคัญของย่อหน้า
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Reading and writing strategies; simple, compound and complex sentences; relationships of groups of sentences, recognizing main ideas in paragraphs