เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS322201
version : 1
ชื่อวิชา : การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การทักทาย การกล่าวอำลา การแนะนำตัวเอง การบอกเวลา การถามและ การบอกทิศทาง การขอร้อง การให้คำแนะนำ การบอกวิธีการ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Greetings, introductions, saying farewell, talking about oneself, telling time, making a request, asking and giving directions, giving suggestions and expressing options