เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS322104
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาญี่ปุ่น 4
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลางขั้นสูงขึ้น เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและเรียนตัวอักษรคันจิเพิ่มอีก 200 ตัว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development of Japanese listening, speaking, reading and writing skills at the upper intermediate level for communication in everyday life, learning additional 200 characters of Kanji