เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS314785
version : 1
ชื่อวิชา : สหกิจศึกษาทางภาษาจีน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานตามความเห็นชอบของสาขาวิชาภาษาจีนเสมือนเป็นพนักงานเต็มเวลาในหน่วยงาน ภาครัฐหรือเอกชนและเขียนรายงานการฝึกงานเพื่อประกอบการประเมินผลและนำเสนอผลการปฏิบัติงาน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Practicum in an approved workplace apprenticeship as full time staff in approved public or private workplace; report writing and presentation