เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS314702
version : 1
ชื่อวิชา : หลักการจัดการธุรกิจจีน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการจัดการธุรกิจจีน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจจีน วิวัฒนาการของทฤษฎีการจัดการ เทคนิควิธีการบริหารธุรกิจของจีน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles of Business Chinese Management, concepts, theories about Chinese management, development of management Theory and management Style