เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS314701
version : 1
ชื่อวิชา : เศรษฐกิจจีนร่วมสมัย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : วิวัฒนาการของเศรษฐกิจจีน การพัฒนาด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม นโยบายการเงิน หลักทรัพย์การเงิน ปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ การเปิดระบบการค้าเสรีในประเทศจีน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Evolution of Chinese economy, agricultural and industrial developments, financial policies, monetary properties, socio-economic problems, technological advancement, development of economic zones, free-trade system opening in China