เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS314605
version : 1
ชื่อวิชา : การอ่านหนังสือพิมพ์จีนธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการอ่านหนังสือพิมพ์ธุรกิจ โครงสร้างประโยคข่าว สำนวนภาษา และความหมายของคำศัพท์ในข่าว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles of reading Chinese newspapers, sentence structures, expressions, and vocabulary in business Chinese news