เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS314210
version : 1
ชื่อวิชา : การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทฤษฎีการแปล ลักษณะและปัญหาของการแปล ความหมายของคำและโครงสร้างทางภาษา การแปล ข่าว สารคดี เอกสารทางธุรกิจ จดหมาย วรรณกรรมจีนโดยเน้นการแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Theories of translation, characteristics and problems in translation, meaning of words and language structures. Translation of news, documentary,business documents and correspondence, literary works with the emphasis on Chinese to thai translation