เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS314209
version : 1
ชื่อวิชา : การแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการแปลภาษาจีน ทฤษฎีการแปล ชนิดของการแปล การแปลระดับประโยค และย่อหน้าจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles, theories, types of translation, translation at word, sentence and paragraph levels from Thai to Chinese