เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS313604
version : 1
ชื่อวิชา : การเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การเขียนจดหมายธุรกิจ บทโฆษณาสินค้า การเขียนคำกล่าวสุนทรพจน์ในเชิงธุรกิจ และเอกสารการค้า
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Writing business letters, advertisements, speeches in Business Chinese and commercial documents