เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS313501
version : 1
ชื่อวิชา : วรรณกรรมจีน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ประวัติและพัฒนาการของวรรณกรรมจีนตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบันโดยสังเขป ศึกษาประวัตินักเขียน และผลงานชิ้นเอกที่คัดสรรแล้ว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : History and development of Chinese Literature from ancient to modern age in brief, study history of writers and selected masterpieces