เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS313404
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาจีนโบราณ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : โครงสร้างภาษา ไวยากรณ์ ความหมายของคำศัพท์จากงานเขียนที่โดดเด่นในประเทศจีนสมัยเดิม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Sentence structures grammar, and meanings of classical Chinese vocabulary in selected Literacy works