เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS313301
version : 1
ชื่อวิชา : ไวยากรณ์ภาษาจีน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : คำ ชนิดและหน้าที่ของคำ วลี โครงสร้างและส่วนประกอบของประโยคในภาษาจีน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Words, the classes of words, the set of structural rules governing the composition of phrases and clauses in Chinese Language