เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS313208
version : 1
ชื่อวิชา : การอ่านข่าวภาษาจีน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการอ่าน โครงสร้างประโยคข่าว สำนวนภาษา และความหมายของคำศัพท์ในข่าวภาษาจีน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles of reading Chinese news, sentence structures, expressions, and vocabulary in Chinese news