เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS313106
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาจีนขั้นสูง 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ภาษาจีนที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเพื่อศึกษาคำศัพท์ โครงสร้างรูปประโยค สำนวนภาษาและไวยากรณ์ เรียนรู้อักษรจีนเพิ่มจากรายวิชา HS 312 105 อีก 500 ตัวอักษร
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : More Complicated Chinese to study the vocabulary, sentences structure, expressions and grammar, learning 500 characters in addition to course HS 312 105