เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS313105
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาจีนขั้นสูง 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ภาษาจีนที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อศึกษาคำศัพท์ โครงสร้างรูปประโยค สำนวนภาษาและไวยากรณ์ เรียนรู้อักษรจีนเพิ่มจากรายวิชา HS 312 104 อีก 500 ตัวอักษร
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : More complicated Chinese to study the vocabulary, sentence structures, expressions and grammar; learning 500 characters in addition to course HS 312 104