เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS312402
version : 1
ชื่อวิชา : นิทานสุภาษิตจีน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : นิทานสุภาษิตจีนคัดสรร คติธรรมและปรัชญาที่สอดแทรก และการใช้
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Selected Chinese proverbial tales ; moral and philosophy and usage