เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS312401
version : 1
ชื่อวิชา : ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ศิลปะการต่อสู้ของจีน กระบวนท่าการรำมวยไท้เก๊ก ศิลปะการเขียนพู่กันจีน ทฤษฏีและหลักการเขียนอักษรจีน การจัดโครงสร้างการวางเนื้อที่และการจัดองค์ประกอบพื้นที่รวมของภาพ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Chinese martial arts, Tai chi chuan (Chinese boxing), postures, The art of Chinese Calligraphy, theories and principles of Chinese Calligraphy, the structure, spacing and composition of image