เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS312207
version : 1
ชื่อวิชา : การเขียนภาษาจีน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความสามารถในการเขียนภาษาจีนในระดับประโยค ย่อหน้า การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น รูปแบบการเขียนแบบต่างๆ เช่น อธิบาย บรรยายฝึกฝนผู้เรียนในด้านการเขียน ทั้งด้าน ไวยากรณ์ คำศัพท์ อุปมาโวหารและเครื่องหมายวรรคตอนTo teach and develop students ‘Chinese writing abilities, improve their writing skills of making sentence, paragraph and essay to express their ideas clearly.
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : To mainly train the practice of writing methods, such as grammar, vocabulary, figures of speech and punctuation