เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS312206
version : 1
ชื่อวิชา : การอ่านภาษาจีนเชิงวิเคราะห์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การอ่านและจับประเด็นสำคัญทางความคิดจากเอกสารคัดสรรในหัวข้อต่าง ๆ การวิเคราะห์คำศัพท์ การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อนการจับประเด็นและใจความสำคัญ การสรุปความ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Reading and finding main ideas of selected articles of various topics, analysis of words, analysis of sentence structures, getting topics and main ideas, and summarizing