เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS312205
version : 1
ชื่อวิชา : การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทักษะพื้นฐานในการอ่าน กลวิธีการอ่าน การหาความหมายของคำศัพท์ และการจับประเด็นสำคัญของงานเขียน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Basic reading skills, reading strategies, discerning word meanings and the main ideas of the written materials