เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS312204
version : 1
ชื่อวิชา : การฟังและการพูดภาษาจีนทางวิชาการ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : เทคนิคการอภิปราย การนำเสนอ การประชุม การรายงาน และการอธิบาย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Discussions techniques, presentations, meetings, reporting and explaining