เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS312203
version : 1
ชื่อวิชา : การสนทนาและการอภิปรายภาษาจีน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคม การเมือง และการบันเทิง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Discussion and giving opinions about society, politics and entertainment